Regulamin Bliżej Nieba 

§ I PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin obowiązują na terenie Bliżej Nieba i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających.
 2. Wynajmujący pokoje zwany jest w dalszej części regulaminu „Obiektem”, natomiast najemca pokoju „Gościem”.
 3. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Obiekcie. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 4. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji, a także na stronie www.blizejnieba.eu

 

§ II DOBA NOCLEGOWA

 1. Pokój wynajmowany jest na doby. 
 2. Doba noclegowa trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00 dnia następnego. 
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić w recepcji do godz. 08.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. 
 4. Obiekt uwzględni życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości. 

 

§ III REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w wysokości 30% wartości w terminie 2 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak wpłynięcia zadatku na konto bankowe po upływie 2 dni skutkuje anulowaniem rezerwacji. 
 2. Zadatek jest bezzwrotny.  W przypadku anulacji rezerwacji lub nieprzybycia Gościa do obiektu w terminie zawartym w umowie gwarantowanej rezerwacji, obiekt nie zwraca kwoty wpłaconego zadatku. Zadatek nie podlega przeniesieniu na inny termin.
 3. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu, który jest dostępny na stronie internetowej  www.blizejnieba.eu.  
 4. Reszta należności za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu Gościa do obiektu. Obiekt przyjmuje płatności kartą bądź gotówką.  
 5. Dodatkowe należności wynikające z pobytu, Gość reguluje najpóźniej w dniu wyjazdu. 
 6. W przypadku opuszczenia przez Gościa obiektu w terminie zawartym w umowie gwarantowanej rezerwacji, różnica w kosztach pobytu nie zostanie zwrócona. 
 7. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby noclegowej, obiekt nie zwraca opłaty za daną dobę noclegową. 
 8. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gości, albo szkodę na osobie Gościa, pracownika obiektu lub innych osób przebywających w obiekcie, albo tez w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania obiektu.
 9. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa bez podania przyczyny. 
 10. Osoby niezameldowane mogą gościnnie przebywać w pokoju od godziny 9.00 do 22.00, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w recepcji. 
 11. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według ceny z cennika dostępnego w recepcji obiektu. 
 12. Gość obiektu nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.

 

§ IV ZASADY KORZYSTANIA Z WYŻYWIENIA

 1. Warunki ujęte podczas sporządzania rezerwacji są wiążące. Dotyczy to sposobu żywienia oraz ilości osób. Nie przyrządzamy diety bezglutenowej, wegańskiej i innych diet zdrowotnych.
 2. Standardowo podawane są posiłki diety tradycyjnej (mięsne). Dieta wegetariańska (bezmięsna) jest przygotowywana według standardowego cennika po zgłoszeniu przez Gościa takiej diety przy składaniu rezerwacji. 
 3. W okresie Świąt (Boże Narodzenie, Sylwester, Wielkanoc itd.) serwujemy jedynie dietę tradycyjną. 
 4. Z uwagi na brak wykształcenia dietetycznego oraz doświadczenia gospodarze nie podejmują się gotowania innych diet niż tradycyjna oraz wegetariańska.  
 5. W cenie noclegu zawarte jest śniadanie w formie szwedzkiego stołu. Obiekt umożliwia Gościowi domówienie dwudaniowej obiadokolacji w cenie 60zł/pełna porcja, 40zł/pół porcji. 
 6. Posiłki wydawane są o określonych porach. Śniadania ok.8.00/9.00 (zależne od sezonu), obiadokolacje od 14.00 (zupa), 17.00 (drugie danie) do 19.00. Prosimy wziąć to pod uwagę podczas planowania obiadokolacji w dniu przyjazdu. Po godzinie 19 nie wydajemy posiłków.

 

§ V ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI 

 1. Dzieci poniżej 13. roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci. 
 2. Gość obiektu ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia i zniszczenie wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób. 
 3. Zachowanie gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę. 
 4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, czajników, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. 
 5. Palenie papierosów na terenie całego obiektu jest zabronione. W przypadku stwierdzenia palenia papierosów w pokoju bądź łazience będzie naliczona kara za dodatkowe pranie firan, tapicerki, pościeli, itp w wysokości 500zł.  

 

§ VI ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na adres przez niego wskazany. 
 2. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji obiekt przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego. 

 

§  VII CISZA NOCNA

 1. W obiekcie obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 6.00 rano dnia następnego.

 

§ VIII REKLAMACJE

 1. Goście mają prawo do składania ustnych reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. 
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja. 
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług. 

 

§  IX DODATKOWE INFORMACJE

 1. Należność za pobyt  oraz inne należności, tj. opłaty za szkody pobiera wyłącznie kasa recepcji. 
 2. Śniadanie w formie bufetu szwedzkiego podawane jest w restauracji od godz. 8.00/9.00 do godz. 9.00/10.00.   
 3. Śniadania i obiadokolacje spożywane są na terenie restauracji. Zabrania się wynoszenia jedzenia z restauracji. 
 4. Z restauracji nie wolno wynosić naczyń oraz innych rzeczy jak również spożywać własnego jedzenie i alkoholu. 

 

§ X POSTANOWIENIA  DODATKOWE

1. W obiekcie i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu. 

a) W pokojach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.

b) Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Bliżej Nieba z siedzibą w Woli Skrzydlańskiej 128 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez obiekt. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

c) Zakazuje się prowadzenia na terenie obiektu akwizycji i sprzedaży obnośnej.

d) Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie obiektu, powodowania nieprzyjemnych zapachów oraz stwarzania sytuacji, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości.

e) Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania. 

 

§ XI PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Bliżej Nieba dokłada wszelkich starań, aby dane gości przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwanym dalej RODO). 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bliżej Nieba z siedzibą w Woli Skrzydlańskiej 128;
 2. celem przetwarzania jest:

a) obsługa składanych zapytań – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;

b) rezerwacja pokoju – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą; 

c) realizacja umowy usługi – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

d) marketing usług administratora danych osobowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą; 

e) zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w obiekcie i restauracji poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 

3. Dane osobowe przechowywane będą: 

a) dotyczące składanych zapytań – przez okres 30 dni; 

b) dotyczące rezerwacji – przez okres 12 miesięcy od daty dokonania rezerwacji;  

c) dotyczące realizacji umowy o usługi- przez okres 5 lat od licząc od końca roku w którym, w którym miał miejsce pobyt;  

d) przetwarzane w celach marketingowych – do odwołania zgody, osoby której dane dotyczą lub do ustania przyczyny biznesowej; 

e) w systemach monitoringu wizyjnego – przez 30 dni. 

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: 

a) zewnętrzne biuro rachunkowe; 

b) dostawca platformy rezerwacji usług noclegowych;  

c) firmy świadczące usługi marketingowe; 

d) dostawca aplikacji służącej do rozsyłania informacji handlowych; 

e) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych – dotyczy celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub realizacji umowy usługi, a w zakresie na który została wyrażona zgoda – posiada również Pani/Pan prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;  

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować 

a) odmową realizacji usługi – w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia umowy usługi; 

b) odmową rezerwacji – w przypadku rezerwacji pokoju; 

Pani/Pana dane nie będą profilowane.