Regulamin Pensjonatu Bliżej Nieba 

§ I PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin obowiązują na terenie Pensjonatu Bliżej Nieba i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających.
 2. Wynajmujący pokoje zwany jest w dalszej części regulaminu „Pensjonatem”, natomiast najemca pokoju „Gościem”.
 3. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Pensjonatu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Pensjonacie. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 4. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji, a także na stronie Pensjonatu www.blizejnieba.eu

 

§ II DOBA HOTELOWA

 1. Pokój w pensjonacie wynajmowany jest na doby. 
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00 dnia następnego. 
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość pensjonatu powinien zgłosić w recepcji do godz. 08.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. 
 4. Pensjonat uwzględni życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości. 

 

§ III REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w wysokości 30% wartości w terminie 2 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak wpłynięcia zadatku na konto bankowe po upływie 2 dni skutkuje anulowaniem rezerwacji. 
 2. Zadatek jest bezzwrotny.  W przypadku anulacji rezerwacji lub nieprzybycia Gościa do pensjonatu w terminie zawartym w umowie gwarantowanej rezerwacji, Pensjonat nie zwraca kwoty wpłaconego zadatku. Zadatek nie podlega przeniesieniu na inny termin.
 3. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu, który jest dostępny na stronie internetowej pensjonatu www.blizejnieba.eu.  
 4. Reszta należności za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu Gościa do pensjonatu. Pensjonat przyjmuje płatności kartą bądź gotówką.  
 5. Dodatkowe należności wynikające z pobytu, Gość reguluje najpóźniej w dniu wyjazdu. 
 6. W przypadku opuszczenia przez Gościa pensjonatu w terminie zawartym w umowie gwarantowanej rezerwacji, różnica w kosztach pobytu nie zostanie zwrócona. 
 7. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, pensjonat nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową. 
 8. Pensjonat może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu pensjonatu lub Gości, albo szkodę na osobie Gościa, pracownika pensjonatu lub innych osób przebywających w pensjonacie, albo tez w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania pensjonatu.
 9. Pensjonat zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa bez podania przyczyny. 
 10. Osoby niezameldowane mogą gościnnie przebywać w pokoju od godziny 9.00 do 22.00, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w recepcji. 
 11. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według ceny z cennika dostępnego w recepcji pensjonatu. 
 12. Gość pensjonatu nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.

 

§ IV ZASADY KORZYSTANIA Z WYŻYWIENIA

 1. Warunki ujęte podczas sporządzania rezerwacji są wiążące. Dotyczy to sposobu żywienia oraz ilości osób. Nie przyrządzamy diety bezglutenowej, wegańskiej i innych diet zdrowotnych.
 2. Standardowo podawane są posiłki diety tradycyjnej (mięsne). Dieta wegetariańska (bezmięsna) jest przygotowywana według standardowego cennika po zgłoszeniu przez Gościa takiej diety przy składaniu rezerwacji. 
 3. W okresie Świąt (Boże Narodzenie, Sylwester, Wielkanoc itd.) serwujemy jedynie dietę tradycyjną. 
 4. Z uwagi na brak wykształcenia dietetycznego oraz doświadczenia gospodarze nie podejmują się gotowania innych diet niż tradycyjna oraz wegetariańska.  
 5. W cenie noclegu zawarte jest śniadanie w formie szwedzkiego stołu. Pensjonat umożliwia Gościowi domówienie dwudaniowej obiadokolacji w cenie 50zł/pełna porcja, 30zł/pół porcji. 
 6. Posiłki wydawane są o określonych porach. Śniadania ok.8.00/9.00 (zależne od sezonu), obiadokolacje od 14.00 (zupa), 17.00 (drugie danie) do 19.00. Prosimy wziąć to pod uwagę podczas planowania obiadokolacji w dniu przyjazdu. Po godzinie 19 nie wydajemy posiłków.

 

§ V ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI 

 1. Dzieci poniżej 13. roku życia powinny znajdować się na terenie pensjonatu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci. 
 2. Gość pensjonatu ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia i zniszczenie wyposażenia i urządzeń technicznych pensjonatu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób. 
 3. Zachowanie gości i osób korzystających z usług pensjonatu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Pensjonat może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę. 
 4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, czajników, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. 
 5. Palenie papierosów na terenie całego pensjonatu jest zabronione. W przypadku stwierdzenia palenia papierosów w pokoju bądź łazience będzie naliczona kara za dodatkowe pranie firan, tapicerki, pościeli, itp w wysokości 500zł.  

 

§ VI ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na adres przez niego wskazany. 
 2. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji pensjonat przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego. 

 

§  VII CISZA NOCNA

 1. W pensjonacie obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 6.00 rano dnia następnego.

 

§ VIII REKLAMACJE

 1. Goście mają prawo do składania ustnych reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. 
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja. 
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług. 

 

§  IX DODATKOWE INFORMACJE

 1. Należność za pobyt w pensjonacie oraz inne należności, tj. opłaty za szkody pobiera wyłącznie kasa recepcji. 
 2. Śniadanie w formie bufetu szwedzkiego podawane jest w restauracji od godz. 8.00/9.00 do godz. 9.00/10.00.   
 3. Śniadania i obiadokolacje spożywane są na terenie restauracji. Zabrania się wynoszenia jedzenia z restauracji. 
 4. Z restauracji nie wolno wynosić naczyń oraz innych rzeczy jak również spożywać własnego jedzenie i alkoholu. 

 

§ X POSTANOWIENIA  DODATKOWE

1. W pensjonacie nie przyjmujemy zwierząt.

2. W pensjonacie i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu. 

a) W pokojach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.

b) Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Pensjonat Bliżej Nieba z siedzibą w Woli Skrzydlańskiej 128 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Pensjonacie, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Pensjonat. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

c) Zakazuje się prowadzenia na terenie Pensjonatu akwizycji i sprzedaży obnośnej.

d) Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Pensjonatu, powodowania nieprzyjemnych zapachów oraz stwarzania sytuacji, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Pensjonatu.

e) Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania. 

 

§ XI PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Pensjonat Bliżej Nieba dokłada wszelkich starań, aby dane gości przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwanym dalej RODO). 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pensjonat Bliżej Nieba z siedzibą w Woli Skrzydlańskiej 128;
 2. celem przetwarzania jest:

a) obsługa składanych zapytań – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;

b) rezerwacja pokoju – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą; 

c) realizacja umowy usługi hotelarskiej – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

d) marketing usług administratora danych osobowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą; 

e) zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w pensjonacie i restauracji poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 

3. Dane osobowe przechowywane będą: 

a) dotyczące składanych zapytań – przez okres 30 dni; 

b) dotyczące rezerwacji – przez okres 12 miesięcy od daty dokonania rezerwacji;  

c) dotyczące realizacji umowy o usługi hotelarskiej – przez okres 5 lat od licząc od końca roku w którym, w którym miał miejsce pobyt w hotelu;  

d) przetwarzane w celach marketingowych – do odwołania zgody, osoby której dane dotyczą lub do ustania przyczyny biznesowej; 

e) w systemach monitoringu wizyjnego – przez 30 dni. 

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: 

a) zewnętrzne biuro rachunkowe; 

b) dostawca platformy rezerwacji usług hotelarskich;  

c) firmy świadczące usługi marketingowe; 

d) dostawca aplikacji służącej do rozsyłania informacji handlowych; 

e) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych – dotyczy celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub realizacji umowy usługi hotelarskiej, a w zakresie na który została wyrażona zgoda – posiada również Pani/Pan prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;  

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować 

a) odmową realizacji usługi hotelarskiej – w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia umowy usługi hotelarskiej; 

b) odmową rezerwacji – w przypadku rezerwacji pokoju; 

Pani/Pana dane nie będą profilowane.